Berna e Vallese

ThunA6 Pannenstreifen-Umnutzung Wankdorf-MuriA6 Bypass Bern-Ost A6 Anschluss MuriA6 Rubigen-Thun-SpiezA8 TunnelsicherheitA9 Netzvollendung A9 Netzvollendung A9 Simplon A9 Martigny et envrions A1 Bern-NordA1 Kirchberg-Kriegstetten

Ulteriori informazioni

https://www.astra.admin.ch/content/astra/it/home/temi/strade-nazionali/cantieri/berna-e-vallese.html